Regulamin usługi newslettera


§ 1 Postanowienia ogólne
 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi Newsletter drogą elektroniczną przez Design Technologies International „D.T.I.” Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, ul. Josepha von Eichendorffa 7, 47-400 Racibórz, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000138164, posiadającą NIP: 6390005303 oraz REGON: 27102308600000, (dalej jako: „Usługodawca”).

2. Newsletter jest usługą świadczoną przez Usługodawcę na rzecz osoby fizycznej lub prawnej będącej stroną umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zobowiązanej do przestrzegania niniejszego Regulaminu (dalej jako: „Usługobiorca”) nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu do Usługobiorców zapisanych na listę subskrybentów informacji handlowych i marketingowych dotyczących działalności Usługodawcy.

4. Newsletter przesyłany przez Usługodawcę na adres podany przez Usługobiorcę zawiera treści informacyjne, marketingowe i promocyjne dotyczące Usługodawcy, w tym informacje przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy.

5. Treści zamieszczone w Newsletterze mogą być chronione w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j. z dnia 2022.12.06).

6. Usługa Newsletter jest usługą świadczoną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (dalej jako: „usługa świadczona drogą elektroniczną” lub „usługa elektroniczna”)

7. Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci Internet, obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci. 

§ 2  Rozpoczęcie korzystania z usługi Newsletter
 

1. Rozpoczęcie korzystania z usługi Newsletter następuje poprzez:

a) rejestrację na stronie internetowej https://www.dti.com.pl/. W tym celu konieczne jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie, poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który ma być wysyłany Newsletter. Dodatkowo, konieczna jest akceptacja Regulaminu, która odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkboxa) oraz potwierdzenie chęci korzystania z usługi, które odbywa się przez kliknięcie linku potwierdzającego, który zostanie przesłany na podany adres e-mail.

b) Wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej subskrypcję Newslettera na adres e-mail, z którego Usługodawca pierwotnie wysłał zaproszenie do korzystania z usługi Newslettera.

2. Wykonanie powyżej opisanych czynności stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Wprowadzone przez formularz na stronie internetowej Usługodawcy adresy e-mail, które nie zostaną potwierdzone w przeciągu 7 od dnia rejestracji, zostaną trwale usunięte z bazy danych Usługodawcy.

4. Usługobiorca zobowiązuje się do niepodawania adresu e-mail osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody.

5. Do korzystania z usługi Newsletter wymagany jest komputer lub urządzenie mobilne (np. telefon, tablet) z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz aktywna i prawidłowo skonfigurowana elektroniczna skrzynka pocztowa

 
§ 3 Rezygnacja z usługi 
 

1. Usługobiorca może w każdym momencie, bez podania przyczyny, zrezygnować z usługi Newsletter poprzez:

a) kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w każdej przesłanej wiadomości lub

b) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: newsletter@dti.com.pl zawierający oświadczenie woli o rezygnacji z usługi Newsletter.

2. Rezygnacja z usługi Newsletter oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Usunięcie konta Usługobiorcy z bazy usługi Newsletter następuje w momencie złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej, lub w momencie wprowadzenia zmiany do bazy danych przez Usługodawcę w przypadku, o którym mowa w pkt. b), co Usługodawca zobowiązuje się zrobić w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości zawierającej oświadczenie o rezygnacji z usługi Newsletter.

4. Usługobiorca, który zrezygnował z korzystania z usługi Newsletter może ponownie uruchomić usługę.

 
§ 4 Postępowanie reklamacyjne
 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a. czasowego wyłączenia usługi Newsletter, w szczególności z uwagi na względy techniczne,

b. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newsletter bez podania przyczyny,

c. zaprzestania świadczenia usługi Newsletter na rzecz konkretnego Usługobiorcy, w przypadku, gdy podejmuje on działania zakłócające lub utrudniające korzystanie z usługi przez innych Użytkowników lub strony internetowej lub dopuszcza się działań naruszających przepisy prawa lub Regulaminu.

2. Reklamacje należy wysłać pod adres e-mail: newsletter@dti.com.pl

3. W wiadomości zawierającej reklamację należy podać:

a. dane osoby zgłaszającej, w tym adres e-mail podany podczas rejestracji usługi Newsletter;

b. opis błędu lub nieprawidłowości, które wystąpiły podczas świadczenia usługi Newsletter;

c. oczekiwania Usługobiorcy co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

5. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego Usługobiorca wysłał zgłoszenie reklamacyjne. 

§ 5 Zmiany regulaminu 
 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu jego aktualizacji i dostosowania do zmian w przepisach lub zmian w usłudze Newsletter.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie 14 dni po ich ogłoszeniu.

3. Niezłożenie rezygnacji z usługi Newsletter w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach, będzie traktowane jako akceptacja nowej treści Regulaminu. 

§ 6 Operator newslettera 
 

1. Świadczenia usługi Newsletter będzie odbywać się za pośrednictwem platformy mailingowej https://www.mailerlite.com/pl (dalej: MailerLite).

2. MailerLite oznacza MailerLite Limited, spółkę zarejestrowaną w Irlandii pod adresem 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Irlandia.

3. MailerLite przetwarza Dane Osobowe  Usługobiorcy jako Podmiot Przetwarzający Dane w imieniu Usługodawcy.

4. Usługobiorca, korzystając z usługi Newslettera wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie Danych Osobowych przez Usługodawcę na rzecz MailerLite oraz na otrzymywanie wiadomości e-mail za pośrednictwem MailerLite.

§ 7 Postanowienia końcowe
 

1. Regulamin usługi Newsletter jest dostępny pod adresem: www.dti.com.pl.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia e-mail z bazy usługi Newsletter Usługobiorcy, który narusza postanowienia Regulaminu.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z korzystania z usługi Newsletter będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2024. 

§ 8 Dane osobowe 
 

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca: Design Technologies International „D.T.I.” Sp. z o.o., Polska ul. Josepha von Eichendorffa 7, 47-400 Racibórz wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000138164, NIP: 6390005303, REGON: 27102308600000.

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: info@dti.com.pl

3. W przypadku usługi Newsletter przetwarzane dane to: imię, nazwisko i adres e-mail. Przetwarzane są również następujące dane: wskaźniki klikalności, odrzuceń i rezygnacji z usługi Newsletter.

4. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczenia usługi Newsletter, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, w celu monitorowania zainteresowania odbiorców oraz uniknięcia dostarczania informacji niepożądanych. Dane osobowe przetwarzane są w celu marketingowym, polegającym na wysyłaniu informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail oraz w celu analizy, czy Usługobiorca zapoznaje się z wysyłanymi przez Usługodawcę wiadomościami marketingowymi oraz analizy zainteresowania treściami.

5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1. lit. b i lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (dalej jako: „RODO”). Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi Newsletter tj. do czasu rezygnacji przez Usługobiorcę z usługi Newsletter, do momentu zakończenia przez Usługodawcę usługi Newsletter, a także przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji oraz przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych w związku ze świadczoną usługą Newsletter lub do czasu wyrażenia przez Usługobiorcę sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych albo odwołania przez Usługobiorcę zgody na wysyłanie wiadomości na podany adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

7. Dane osobowe zostaną przekazane podmiotowi dostarczającemu narzędzia do wysyłania wiadomości e-mail tj. MailerLite Limited, spółkę zarejestrowaną w Irlandii pod adresem 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Irlandia oraz mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy t.j. m.in. innym podmiotom dostarczającym narzędzia do wysyłania wiadomości e-mail, podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla nas, dostawcom narzędzi marketingowych (w tym analitycznych), przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane jedynie na polecenie Usługodawcy i na podstawie zawartych z nim umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

8. Usługodawca nie będzie przekazywał danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

9. Usługodawca gwarantuje, że przetwarzane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzygania sporów.

10. Usługobiorca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy narusza przepisy RODO.

11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w tym do profilowania.

12. Usługodawca stosuje środki organizacyjne i techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych.

13. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnione przez Usługodawcę osoby.

14. Usługobiorca posiada prawo do:

1) dostępu do swoich danych,

2) ich poprawiania,

3) żądania ich usunięcia,

4) ograniczenia przetwarzania,

5) wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

15. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania Usługobiorca nie będzie mógł korzystać z usługi Newsletter.